Wednesday, November 2, 2011

St.GregoriosIntercessionComplete

Parishuddha Parumala  Thirumeniyodulla  Apeksha.

ÉøßÖái ÉøáÎÜ ÄßøáçÎÈßçÏÞ¿áU ¥çÉf.
                   
                                                  PROCESSION SONG.ÉÞ _ øßÄßæÜBᢠÉøÕÖÈÞÖbÞØ¢
ÉÞø¢ dÉÞÉßMÞX, ÉøÎ ÉÆØíÅßÄÈÞ¢ ÄÞÄÞ
ÉøÈáæ¿ ÉøßÎ{ ÍÞ¼ÈçÎ..
           ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ, ÉøáÎÜ ÎøáÕᢠÄßøáçÎÈà
           ¾BZAÞÏí dÉÞVjß‚à¿ÃçÎ.
Paa-rithilengum,   paravashanaashvasam
Paaram praapippan, parama padasthithanaam thaatha
Paranude parimala bhaajaname
              Parikeerthithanaam  Parishudha, Parumala maruvum thirumeni
              Njangalkaay prardhicheedaname.

ÖÞ _ Lß ¼KJßW , ÖÞLß ÉøJß¿áÕÞX
ÖÞLß æÕ¿ßEÕøá¢, ØÄbøÎßÏÜᢠèÆÕßµøá¢

GLß¿áÕÞæÈX dÉßÏ ¼ÈµÞ..   .. ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ..
Shaa-nti jagathil, shanty parathiduvaan
Shanty vedinjavarum, sathvaramiyalum daivikarum
Eanthiduvaanen  priya  janaka ….       Parikeerthithanaam…….

Íß _ KæÄæÏçÈc, ÎKß¿ÎßÄßÜ¿ßÏÞV
§KáÎÎVKß¿áÕÞX, ÎKÕÈÞ¢ ÎÖßÙÞ ÈÞÅX
ÄKÈáÉÎ  dµáÉ çÈ¿ß¿áÕÞX..   .. ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ..

Bhi-nnathayenye, mannidamathiladiyaar
Innumamarnniduvaan, mannavanaam mashiha nadhan
Thannanu pama krupa nediduvaan.. … Parikeerthithanaam…….

Ø _ C¿ÎÞVKâ, ÕX µ¿ÜÄßW ÎáBà
ÉCMÞç¿WçMÞX,  ÖCϵKÞÈwJßX
ÄßCZ dÉÍÏßW µá{ßçøWMÞX..   .. ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ..
Sa-nkadamaarnnu, van  kadalathil mungee
Pankappaadelppon,  shankayakannanandathin
Thinkal prabhayil kulirelppaan ….       Parikeerthithanaam…….

çÈÞ _ OÞÜÈßÖ¢, ÕçOùᢠÕàøX
ØOÞÆßç‚ÞçÈ, ÈßX ÄßøáÈÞZ æµÞIÞ¿áçKÞV_
æAKÞ{ᢠÕø¢ ¥øá{à¿ÞX..   .. ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ.. ..  ..
Nom-baalanisham, vamperum veeeran
Sampadichone, nin thirunaal kondadunnor-
kkennaalum varam  aruleedaan. ….       Parikeerthithanaam…….

çµ _ ø{ ÍâÕßW, ÉOÞ ÈÆßÏÞµá¢
çÏÞVgÞX ÄX µøÏßW, §Ü ÕÞ¿æÄ ÏÅÞØíÅÞÈ¢
ËÜçεáæKÞøá µWMµçÎ..   .. ÉøßµàVJßÄÈÞ¢ ÉøßÖáiÞ.. ..  ..
Ke-rala bhoovil,  pampa nadiyakum
Yordaan  than karayil, ila vadaathe  yadhaasthanam
Falamekunnoru  kalppakamee   ….       Parikeerthithanaam…….


MADHYASTHA  PRARDHANA – INTERCESSORY PRAYER.

ÉGAÞøX  :  ÖáÌçÙÞ ÜÞçÌÞ ....
             Priest  :           Subaho Labo Labro Vala Rooho Kadeesho

¼È¢   : ÌÜÙàÈàøá¢, ÉÞÉßµ{áÎÞÏ ¾B{áæ¿ çÎW ¥Èá{KÙB{á¢, µøáÃÏá¢, øIí çÜÞµB{ßÜá¢, ®KáæÎçKAᢠæºÞøßÏæM¿áÎÞùÞçµÃçÎ. ¦ÎàX.Response : Balaheenarum, paapikalumaaya njangalude mel anugrahangalum, karunayum, randu lokangalilum, ennum ennekkum choriyappedumarakename. Amen

                                           
ÉGAÞøX   (¥çÉf)

ÉøÎÞVjß µ{ÞÏ ÎÈá×cæø æÄæøæE¿áJá èÆÕàµøÞAß ÄàVAáµÏá¢, Äæa ÆßÕc ÖµñßIfm   ¥Õøáæ¿ ¦Ïâ×íAÞÜJá¢, ÎøÃçÖ×Õá¢, ¥Õøáæ¿   ÎicØíÅÄbn At]£nç¶hÀ¡v ÄA ØÙÞÏBZ  ÈWµáµÏᢠ æº‡áK µÞøáÃcÕÞÈÞÏ µVJÞÕßÈá ØñáÄß.

èÆÕÎÞÏ µVJÞçÕ, ¾B{áæ¿ ÉßÄÞÕÞÏ ÉøßÖái ÎÞV {KotKmùßçÏÞØí ÄßøáçÎÈßÏáæ¿ ÎicØíÅÄ ÏÞºßAáK ¾Bæ{ ÕÞÝñß ¥ÈádKÙßçAÃæÎ. ¨ ÉøßÖái ÉßÄÞÕßæa dÉÞVjÈÏÞW, ¾Bæ{ ®ˆÞÕçøÏᢠÉøßÖáiÞv  dµáÉÏßW µÞJá æµÞçUÃæÎ. Èßæa ÆÏÕÞW ¾Bæ{ ®ˆÞÕçøÏᢠÕÞÝñß ¥ÈádKÙßtAÃçÎ. ..   tÙÞtÖÞ....
ÙÞçÜÜᇠ_ Õá _ ÙÞçÜÜᇠ_ Õá _ ÙÞçÜÜá‡Þ.

 
Paramardhikalaaya manushyare therenjeduthu daiveekar aaki theerkukayum, thante divya shakthikalaal avarude ayushkalathum, marana-sheshavum, avarude madyasthathayil  apekshikkunnavarkku  thakka sahayagal nalkukayum  cheyunna  kaarunyavaanaaya karthavinu sthuthi.

Daivamaaya karthave, njangalude pithavaaya parisuddha Mar Gregoriois thirumeniyude madyasthatha yaachikunna njangale vaazhthi anugrahikkename. Ee parisudha pithavinte prardhanayaal, njangale ellavareyum parisudha-alma krupayil kaathu kollename. Ninte dayavaal njangale ellavareyum vaazhthi anugrahikaname.  Hoso.. ….
Haleluiah  Vu.  Haleluiah Vu..  Haleluiah


ENGLISH TRANSLATION  OF THE PRAYER

Glory be to the  merciful  Lord,  who chose innocent men from his fallen creation,  and made them  Holy;  and by His miraculous powers showered  help and blessings on those who intercede in their names during their life time and after their death.

O Lord God, our Father in Heaven,  We beseech  your  kindness  in the name of  our  Holy Father  Parumala Mor Gregorios Thirumeni. Bless us abundantly and shower Thy Holy spirit upon those  who are  interceding  for your mercy through the prayers of our  this Holy Father.  Help us and Grant  Thy blessings  upon us by Thy  loving  kindness. Hosho…..

 ÉGAÞøX É¿ßEÞGá ÄßøßEá ÕßÖbÞØßµZAÍßÎá¶ÎÞÏß ÈßWAáKá.

                                                     ®µíÌÞ
                  ( ¨Ã¢ _ ÎKÞ ÈßçfÉßÄ æºMᢠ....)èÆÕJßX Õß{ß çµçGÞÈÞ¢ {KotKmùßçÏÞØí   ÉøßÖáiÞ
ÌÞÜc¢ ÎáÄW ¦ÏáæTˆÞ¢
çÈÞOÞVjÈ µHàøáµ{ÞW
µÞÏçJ fàÃßMß‚â
¦vÞÕßW çÄç¼ÞÎÏÈÞÏí
çøÞ
Kßµ{áæ¿ ÈßÜÕß{ß çµGá.
Øì¶cJßKÞÏí dÉÞVjßAá¢
¦VJzÞV ÈßKVjÈÏÞW
¦ÖbÞØ¢ dÉÞÉßAÃçÎ.

ØÞJÞÈÞW ÌtßÄøÞçÏÞV
ØbÞÄdLc¢ dÉÞÉßAçG
øfµX ¨
Gݵ{ßçzW
µÞøáÃc¢ ÕV×ßAçG.

ÄÞÄÞ ÄÕ ÎicØíÅÄÏÞW
ÉÞÉßµ{Þ¢ §ÕV çÈ¿æG
Øì¶c¢ ÉÞÉ ÕßçÎÞ _ ºÈÕá¢.
æÎÞùßçÏÞ ùÞçÙçNæÜÏíX
© ¦ÆÞ _ çùÏíX.
Daivathin vili  kettonaam
Gregorios parishuddha
Balyam muthal ayuss ellaam
Nomp-ardhana kanneerukalaal
Kaayatthe  ksheenippichu
Almaavil  thejomayan-aayi
Rogikalude nilavili kettu
Saukhyathinnaay  prarthikkum
Arthanmaar nin arthanayaal
Ashvaasam prapikkaname


Satthanaal  bhandhithar-aayor
Svanthanthryam prapikkatte
Rakshakan ee  ezhakalin mel
Karunyam varshikkatte


Thaatha – thava madyasthatha-yaal
Papikalaam  Ivar nedette
Saukhyam papa vimo - chanavum

Morio rahem melyn uadaryn

                 ÉGAÞøX   ( ¥çÉf  _ èµ ©ÏVJß ) 
ØVÕ çÜÞµB{áç¿ÏᢠèÆÕçÎ, ØVÕ ºøÞºøB{áç¿ÏᢠdØá×í¿ßÄÞçÕ, ÎÈá×cøáç¿Ïá¢, ÎÞÜÞ¶ÎÞøáç¿ÏᢠÈÞÅÞ, ÉøßÖái ÎÞV  {KotKmùßçÏÞTßçÈ èÖÖÕ¢ ÎáÄçÜ Èßæa ¦vàÏ çÕÜAÞÏß Èà çÕVÄßøß‚á. ¨ ÉøßÖái ÉßÄÞÕá ÄßøáØKßÇßÏßW ¼àÕßÄ¢ ÈßVNÜÄçÏÞæ¿ µÝß‚á µâGáµÏá¢, çÈÞOÞÜᢠdÉÞVjÈÞÏÞÜᢠØádµáÄ ¼àÕßÄJÞÜᢠÈßÈAá §×í¿ÈÞÏß ÄàøáµÏᢠæºÏñá.

¦µÏÞW µøáÃcÕÞÈᢠÎÈTÜßÕáUÕÈáÎÞÏ µVJÞçÕ, ÉøáÎÜ ÎÞV
{KotKmùßçÏÞØí  ÄßøáçÎÈßÏáæ¿ ÈßøLøÎÞÏ ÎicØíjÄÞÏÞW ÕøáÕÞÈßøßAáK ØµÜ Ößfµ{ßW ÈßKᢠ¾BZ Ø¢øfßAæMç¿ÃæÎ.  µVJÞçÕ, çøÞKßµç{ Øá¶æM¿áçJÃçÎ.  æ¾øáAJßW §øßAáKÕæø ¦ÖbØßMßçAÃçÎ.
ÆáøÞvÞA{ÞW ÉøàfßAæM¿áK ®ˆÞÕæøÏᢠçÎÞºßMßçAÃçÎ. ÉøßÖái ØÍÏßW ØÎÞÇÞÈ¢ ÕV×ßMßçAÃæÎ. ÍâÎßÏßW ÈßKá¢ ØµÜ ÄVABç{Ïá¢, ÍßKĵç{ÏᢠÈàçAÃæÎ. çÜÞµJßæa ÈÞÈÞÍÞ
KJᢠÄßøáØÍÏáæ¿ æµÞOßæÈ ©ÏVçJÃçÎ.

çÎWMGAÞæø ÕßÖái ¼àÕßÄJßæa ÎÞVKÆàÉBZ ¦çAÃæÎ. ÉGAÞVAá
¦vdɵÞÖ¢ ÈWçµÃæÎ. æÖNÞÖzÞæø dÉçÖÞÍßÄøÞçAÃæÎ. ØÈcØñVAá
¦vÌÜ¢ ÈWçµÃæÎ. Éáøá×zÞçø èÆÕÞdÖÏ¢ ©UÕøÞçAÃæÎ. dØñàµç{
ÉÄßdÕĵ{ÞçAÃæÎ. µá¿á¢Ì ¼àÕßÄ¢ ÈÏßAáKÕçø ¥Èád
KÙßçAÃæÎ.
ÎAZ §ˆÞæÄ çÕÆÈÏßÜá¢, ÈßøÞÖÏßÜᢠµÝßÏáK ÆOÄßµæ{ ¥Èád
KÙßçAÃæÎ.
ÕßÆcÞVjßµZAá ÉÀßAáKÄßÈáU ÌáißÏᢠ³VÎÖíµñßÏᢠÈWçµÃæÎ.
µáEáBç{ µøáÃçÏÞæ¿ µÞJá æµÞçUÃæÎ.

¦ÉJßÜá¢, èÕ×ÎcJßÜᢠ§øßAáK ®ˆÞÕçøÏᢠ¦ÖbØßMßçAÃæÎ.
ÏÞdÄ æºÏáKÕçø ¥Éµ¿JßW ÈßKᢠµÞJá æµÞçUÃæÎ. ÉGßÃßAÞæø
µÈßµæ{ ÕVißMßçAÃæÎ. ØØcÞÆßµZAá¢, dµá×ßµZAᢠ¥ÈáµáÜÎÞÏ µÞÜÞÕØíÅ ÈWµß Ø¢øfßçAÃæÎ.  Ø¢ÕrøæJ ÎáÝáÕÈÞÏß ¥ÈádKÙßçAÃæÎ.
ØLá×í¿øÞçAÃçÎ. ÆøßdÆzÞçø ØÙÞÏßçAÃæÎ. ÎçÈÞÍÞøJßW §øßAáKÕçø dÉÄcÞÖÏáUÕøÞçAÃæÎ. ÍâÎßÏßæÜ µÞÏí

ÉøßÖâiÈÞÏ ÎÞV  {KotKmùßçÏÞØí  ÉßÄÞçÕ, ¥Õß¿áçJ ÎicØíÅÄÏÞW ÌÜÙàÈøÞÏ ¾B{á¢, ØKßÙßÄøÞÏßøßAáK ÉGAÞøá¢, æÖNÞÖzÞøá¢, Öád×â×µøá¢, ØµÜ ¼ÈB{ᢠµÞJáæµÞUæM¿áÎÞùÞçµÃæÎ.
¾BZ ÎâKá dÉÞÕÖc¢ µáùßçÏÜÞÏßçTÞX ®Ká ©‚JßW æºÞˆáKá.

µáùßçÏÜÞÏßçTÞX..  µáùßçÏÜÞÏßçTÞX..  µáùßçÏÜÞÏßçTÞX.


Sarva lokangaludeyum daivame, sarva chara-charangaludeyum srishtithaave, manushyarudeyum, malakhamarudeyum naatha, parisudha Mar Gregoriosine
shy-shavam-muthale ninte almeeya-velakkaayi nee verthirichu. Ee parisudha pithaavu  thiru-sannidhiyil  jeevitham nirmalathayode kazhichu-koottukayum, nombaalum, prarthanayaalum, sukrutha jeevithathaalum ninakku ishtanaayi theerukayum cheythu.

Aakayaal, kaarunyavaanum, manassu-alivullavanumaaya karthave, parisudha Parumala Mor Gregorios thirumeniyude nirantharam-aaya madysthatha-yaal varuvaan irikkunna sakala shikshakalil ninnum njangal samrakshikkapedename.

Karthave, rogikale sukhappeduthaname. Njerukkatthil  irikkunnavare aaswasippikkename.   Duralmaakkalaal pareekshikka-pedunna ellavareyum mochipikkename.  Parisudha sabhayil samadhanam varshippikkename.   Bhoomiyil ninnu tharkkangaleyum, bhinnathakaleyum neekkename.  Lokathinte nana-bhaagathum thiru-sahbayude kompine uyirthename.

Melpattakaare vishuddha jeevidhathinte marga-deepangal aakkename.  Pattarkkaarkku  alma-prakasham nalkename. Semmashanmaare prashobithar-akkename. Sanyastharku alma-balam nalkename. Purushanmaare daivasrayam ullavar akkename. Sthreekale paathivrathakal akkename. Kudumba-jeevitham nayikkunavare anugrahikkename.   Makkal illathe vedhanayilum, niraashayilum kazhiyunna  dampathikale  anugrahikkename. Vidhyaarthikalkku padikunnathinu-ulla bhuddhiyum orma shakthiyum nalkename. Kunjungale karunayode kaathu kollename.

Aapathilum, vayshamyathilum irikkunna ellavareyum aashwasippikkename. Yaathra-cheyunnavare apakadathil ninnum kaathu kollename. Pattinikkaare santhushtarakkename.  Daridranmaare sahayikkename. Mano-bhaarathil irikkunavare prathyasha ullavar  akkename. Bhoomiyile  kaay-kanikale varddhipikkaname. Sasyaa-dhikalkkum , krishikalkkum anukoolam aaya kaalaavastha  nalki  samrakshikename.  Samvalsaratthe muzhuvanaayi anugrahikkenme.
Parishudhanaaya Mar Gregorios Pithave, avidutthe madyasthatha-yaal balaheenaraaya  njangalum, sannihithar-aayi-irikkunna pattakkaarum, shemmashanmaarum, shushrooshakarum, sakala janangalum kaathu-kollepedumaraakename.

Njangal moonnu pravashyam Kurielaison ennu  uchathhil chollunnu.

Kurielaison ..Kurielaison ..Kurielaison.

         ENGLISH TRANSLATION  OF THE PRAYER

 
Praise to Thee,  O Lord the creator who by Thy greater wisdom created  the whole world  and  all the  living things in it.  O God, the Lord of all earthly and heavenly,  by Thy mercy Thy  called and  separated our Father and  Thy  servant Mor Gregorios from childhood  for Thy service. This Holy Father spent his whole life in Thy presence  with  humility  and  a life worthy to Thee and pleased  Thee with incessant prayers.


Therefore, we pray to Thee our  gracious and merciful Lord to save us from all bitter punishments through the  intercession of  our  Holy Father  Parumala  Mor Gregorios Thirumeni.  O Lord, by the Saint’s intercession  heal our sick,  give relief to the afflicted and release all who are tempted by the devil.  Shower Thy peace in  Thy Holy Church   and  drive out adversaries who combat Thy Church by their arguments. By the Saint’s intercession  bring tranquility in the Church and raise the horn of  Thy Holy Church in  all four quarters of the world.

By the Saints intercession  Make our Bishops a shining light of Holy Life. 
By the Saints intercession  Stabilize  our parishes.
By the Saints intercession  Strengthen the monasteries
By the Saints intercession  Enlighten the priests
By the Saints intercession  Exalt the deacons.
By the Saints intercession  make the men obey your commandments.
By the Saints intercession  make the women chaste and obedient.
By the Saints intercession  bless those who lead a family life.
By the Saints intercession  bless the couples who do not have children.
By the Saints intercession  Give growth to infants.
By the Saints intercession  Uphold the elderly.
By the Saints intercession  give wisdom  to our students.
By the Saints intercession  give relief to all who are in sickness and  pain.
By the Saints intercession  keep safe  those who are travelling.
By the Saints intercession  feed those who are hungry.
By the Saints intercession  help those who are poor.
By the Saints intercession  give hope to those who are in hopelessness.
By the Saints intercession  increase the food and crops of  this  world.
By the Saints intercession  give good weather and protect  our crops.
By the Saints intercession  bless our whole life ahead of us.


Our blessed and Holy Father Mor Gregorios, may all of us , and our priests and deacons  be protected by your intercession. We are crying aloud and  saying  three times Kurielaison.

Kurielaison …Kurielaison …Kurielaison….


ÉGAÞøX µßÝçAÞGá ÄßøßEá ÌÜß ÉàÀJßæa ÎáXÉßW ÈßKá æµÞIí.

  BOVOOSA

øfµÈÞ¢ ÎÖßÙÞ _ ÈßX dÉßÏÈÞ¢ _ {KotKmùßçÏÞTßX
dÉÞVjÈÏÞW ÉÞøßW _ ØÍÏßÄßÜᢠ_ ÕÞÝíÕáµZ ¥øá{ÃçÎ
ÉáÃc ÉßÄÞÕßX Øbà _ dµáÄÎ޵ᢠ_ ÎicñØíÅÄ çÄ¿ß
¥ÃÏáçKÞVAøáZµ _ ÖÞLßÏÄᢠ_ Øì¶cçJÞæ¿ÞM¢

µ _ VJÞçÕ ¾BZ
ÕÞ _ ÄßÜßW ÎáGáKá
¥ _ VjßAáKá dµáÉ
¦ _ _ ܢ̢ Èà_ çÏ

ÎÞV  
{KotKmùßçÏÞØí   _ ÄÞÄX ÄX _ dÉÞVjÈÏÞW ÈÞÅÞ
çÎÞºÈÕᢠÕÞÝíÕᢠ_ ¾BZAᢠ_ Õß
KÄVAᢠÈWµ.
µáùßçÏÜÞÏßçØÞX.. µáùßçÏ.. µáùßçÏ.. µáùßçÏ..µáùßçÏÜÞÏßçØÞX.. ..

Rekshakanaam masiha – Nin priyanaam -  Greegoriyossin
Prardhanayaal paaril - sabhayithilum – Vaazhvukal arulaname
Punya pithaavin swee  - kruthamaakum – Madyasthatha thedi
Anayunnorkkarulka – shaanthiyathum - Saukhyathodoppom

Kaa - rthave njangal
Vaa - thilil muttunnu
Aa - rddhikunu krupa
Aa -  - lam - bam nee - ye

Mar Greegoriyos – thaathan than - prarthanayaal naadha
Mochanavum vaazhvum – njangalkkum  -  vigatharkkum nalka

Priest : Kurielaison,  Kurielaison,  Kurielaison, Kurielaison,  Kurielaison.
Response :  Kurielaison ( 5 Times )

ÉGAÞøX  :  ÈÞÅÞ dµáÉ æºÏñà¿ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Priest : Naadha krupa cheytheedename… ( 5 Times )

¼È¢   :  ÈÞÅÞ dµáÉ æºÏñà¿ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Response :  Naadha krupa cheytheedename… ( 5 Times )

ÉGAÞøX  :  ÈÞÅÞ µÈßÕÞW dµáÉ æº‡ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Priest : Naadha kanivaal krupa cheyyaname …  ( 5 Times )

¼È¢   :  ÈÞÅÞ µÈßÕÞW dµáÉ æº‡ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Response :  Naadha kanivaal krupa cheyyaname …  ( 5 Times )

ÉGAÞøX  :  ÈÞÅÞ ¥øá{ß dµáÉ æº‡ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Priest : Naadha aruli krupa cheyyaname… ( 5 Times )

¼È¢   :  ÈÞÅÞ ¥øá{ß dµáÉ æº‡ÃçÎ ........ ( 5 Times )
Response : Naadha aruli krupa cheyyaname… ( 5 Times )

¾B{áæ¿ µVJÞçÕ ÈßÈAá ØñáÄß......
Njangalude Karthave Ninakku Sthuthi , Njangalude Karthave Ninakku Stuthi , Ennekkum njangalkkulla  sharanavume ninakku sthuthi , Barekmor.

ØbV
KØíÅÈÞÏ ¾B{áæ¿ ÉßÄÞçÕ ....
Sworghasthan-aaya njangalude pithaave…

dµáÉ ÈßùE ÎùßÏçÎ ......
Krupa niranja Mariyamme…

                             +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments:

Post a Comment